کارگاه توانبخشی در ضعف وستیبولار یک طرفه

مدرس: آقای فرزاد حمزه پور

مربی گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی زاهدان.

پنج شنبه مورخ 1401/11/27

ساعت 10:00 الی 12:00


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار