شرکت های حامی برنامه

 1- شرکت بین المللی زیبا دید مکران.

2- شرکت بینا طب.

3- شرکت اپتیک الماس.

4- شرکت ستاره اپتیک شمال.

5- شرکت شایا درمان نوین.


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار