کارگاه شیوه های موثر مداخله در اختلالات صداهای گفتاری.

مدرس: دکتر حسن خرمشاهی

استادیار گفتار درمانی

دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل.

چهارشنبه مورخ 1401/11/26 

ساعت 08:00 الی 10:00


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار