کارگاه برنامۀ درمان CAMPERDOWN برای درمان لکنت دورۀ نوجوانی و بزرگسالی.

عنوان کارگاه: برنامۀ درمان CAMPERDOWN برای درمان لکنت دورۀ نوجوانی و بزرگسالی.

مدرس: سر کار خانم نجمه مردانی فیض آبادی.

کارشناس ارشد گفتار درمانی.

عضو هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی زاهدان.

مدت زمان: دو ساعت.

ثبت نام: در محل کنگره

پنج شنبه مورخ 1401/11/27 

ساعت 08:00 الی 10:00


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار